1. Dyrektor szkoły - Ilona Szmatowicz
  2. Sposób informowania rodziców o wypadku:
    Szkoła wzywa pogotowie i powiadamia prawnego opiekuna dziecka. W razie złego samopoczucia ucznia szkoła informuje rodzica (prawnego opiekuna), który osobiście odbiera dziecko ze szkoły potwierdzając ten fakt wpisem do dziennika.
  3. Obowiązujące dokumenty w szkole:
    • Legitymacja szkolna.
    • Dzienniczek ucznia (podstemplowany).
  4. Frekwencja uczniów - sposób usprawiedliwiania zgodny z zapisem w statucie (tylko w dzienniczku w ciągu siedmiu dni + dziennik Librus).
  5. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych - tylko w dzienniczku z adnotacją, że rodzic w tym czasie ponosi odpowiedzialność za dziecko.

Organizacja roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017
Koniec pierwszego semestru 13.01.2018
Ferie zimowe 29.01.2018 - 11.02.2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 - 3.04.2018
Zakończenie zajęć dydaktycznych 22.06.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych18-20.04.2018 egzamin gimnazjalny
02.05.2018
4.05.2018
1.06.2018
W tych dniach odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek 08:00 - 13:00
Piątek 10:30 - 15:00

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek 8:30 - 14:30
Wtorek 8:30 - 14:30
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:30 - 14:30
Piątek 8:30 - 14:30

Godziny pracy pielęgniarki

Poniedziałek
Wtorek
10:45 - 12:45
Środa
07:45 - 09:45
Czwartek
10:45 - 12:45
Piątek

Godziny i dni pracy pedagoga

Poniedziałek 12:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 12:30
Środa 08:00 - 12:00
Czwartek 12:00 - 16:00
Piątek 09:00 - 13:00

Godziny i dni przyjęć rodziców

DYREKTOR Wtorek 10:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 10:00
WICEDYREKTOR Środa 8:00 - 10:00
czwartek 14:00 - 16:00

Godziny i dni pracy sekretariatu

Poniedziałek 8:30 - 16:30
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00

Dla uczniów naszego gimnazjum sekretariat jest czynny codziennie w godzinach: 7:00 - 8:00 i 11:30 - 11:50

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

11.09.17 Zebrania z rodzicami
16.10.17 Konsultacje
13.11.17 śródsemestr Zebranie z rodzicami
11.12.17 Konsultacje (zagrożenia)
15.01.18 Klasyfikacja Zebrania z rodzicami
------ -------
02.02.18 początek II półrocza
12.03.18 konsultacje
16.04.18 zebrania z rodzicami
16.05.18 konsultacje, (zagrożenia)
11.06.18 zebrania z rodzicami, klasyfikacja,

Terminy egzaminów (wstępnie)

18.04.18 (godz. 9:00) część humanistyczna
19.04.18 (godz. 9:00) część matematyczno-przyrodnicza
20.04.18 (godz. 9:00) część językowa