PROJEKT MIĘDZYNARODOWY Etiuda migranta

W dniach 15-24 listopada br. grupa uczniów z klasy językowej 1b  wraz z uczniami z Turcji i Węgier wzięła udział w międzynarodowym projekcie ETIUDA PANTOMIMICZNA w ramach programu unijnego Erasmus+.
Projekt w całości realizowany jest przez fundację Euro Event

Projekt Etiuda migranta, dotyczący  tematyki i historii uchodźstwa,  został opracowany przez młodzież w wieku 15-20 z Polski, Turcji i Węgier zainteresowaną sztuką teatralną,  a także pragnącą rozwiązać problemy współczesnej Europy, jakim jest masowa migracja uchodźców.
Celem projektu było przedstawienie w postaci sztuki pantomimicznej zasłyszanej, przeczytanej historii uchodźców i sprowokowanie refleksji nad sensem życiowych dramatów człowieka, jakim jest migrant. Warsztaty z wykorzystaniem pantomimy pozwoliły  zgłębić tajniki pantomimy oraz doświadczyć sztuki, w której uczestnicy wypowiadają się za pomocą ciała na ważny dla Europy temat. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali etiudę pantomimiczną  ukazującą losy migranta, jego przeżycia, ból, cierpienie z powodu konieczności opuszczenia domu rodzinnego i poszukiwania dla siebie nowego miejsca w świecie.

Udział w projekcie umożliwił uczniom rozwój osobisty, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur, wymianę nabytych doświadczeń, poglądów oraz szerzenie zasad tolerancji .
Praca w trakcie 10-dniowych warsztatów  przyczyniła się także do wzrostu kompetencji językowych, samoświadomości, poczucia własnej wartości, zwiększenia tolerancji wobec innych kultur czy religii oraz świadomości międzykulturowej.

Projekt zakończył  się etiudą wystawioną przez młodzież na scenie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznym w Łodzi przy udziale zaproszonych partnerów fundacji, rodziców oraz koleżanek i kolegów z klasy.